Voorouders van Antiochos Van Alexander de Grote en Darius tot Antiochos

Ter meerdere glorie van zichzelf en zijn dynastie heeft Antiochos I zijn voorouders afgebeeld. Zowel op het Oostterras als het Westterras heeft hij hen met een reliëf geëerd.

Op het Oostterras zijn slechts een paar vage afbeeldingen te zien, terwijl op het Westterras nog een aantal duidelijke afbeeldingen te vinden zijn. De beeltenissen van Xerxes I en Darius I kunt u er  bewonderen. Doet u het snel, want de gebruikte zandsteen is te zacht voor het klimaat op de berg. Elk jaar knapt er een stuk reliëf af, uiteindelijk zullen ook deze laatste afbeeldingen verdwijnen.
Oorspronkelijk stonden ze rechtop. U kunt de sokkels waarin ze hebben gestaan, duidelijk zien. Voor elk beeld stond een offersteen. Aan iedere voorvader kon tijdens de plechtigheden op de berg een offerande gebracht worden.
Waarom er nog maar zo weinig reliëfs van voorvaderen te vinden zijn, weten we niet precies. Vermoedelijk door invloeden van het weer en/of door menselijke vernielingen, is het grootste deel verloren gegaan.

Otto Puchstein heeft zich eind van de 19e eeuw beziggehouden met de reconstructie van de galerij. Hij concludeerde dat er een verschil was tussen het Oostterras en het Westterras. Darius I zou ontbreken op het Oostterras. Merkwaardig want van deze Darius wenste Antiochos nu juist af te stammen. Hij was de belangrijkste onder de Perzische koningen.
De bevindingen van Puchstein werden weerlegd door Dörner. Tijdens het blootleggen van de terrassen, kwamen hij en Goell diverse naam fragmenten tegen. Hierdoor kwam vast te staan dat er geen verschil tussen de beide terrassen bestond.
Door de minieme vondsten was Dörner in staat om een reconstructie te maken. Enige wetenschappers hebben geprobeerd de ontbrekende namen op de reliëfs in te vullen. Af en toe spreekt men elkaar tegen, soms is men het eens. Ik zal op de pagina niet proberen een invulling te geven aan de ontbrekende namen. De indeling van Dörner wordt aangehouden.
Antiochos I stamt niet van Alexander de Grote of Darius af. Slechts voor een deel is de bloedlijn gevolgd. Daarna was het wensdenken. Ter meerdere glorie van de koning.
Hieronder vindt u het overzicht. Ter illustratie is er soms een afbeelding (munt) van de persoon toegevoegd.

Griekse voorouders

Alexander de Grote 356-323 v. Chr.

Alexander de Grote, een van de voorouders van AntiochosWij veronderstellen dat u over het leven van deze grote veldheer het een en ander weet. Mocht dit niet het geval zijn dan raden wij u aan om het standaardwerk van Robin Lane Fox te lezen. Voor koning Antiochos I Theos was het zeer belangrijk om van deze beroemde Griek af te stammen.

Seleukos I Nikator 304-280 v. Chr.

 seleukos1 nikator, een van de voorouders van AntiochosDiende als generaal onder Alexander de Grote, na diens dood werd hij bevelhebber over het “paradepaardje” van het leger, namelijk de ruiterij. Hij geldt als een zeer humaan regeerder.

321 Stadhouder van Babylonië, ondersteunde Antigonos (Koning van Macedonië en Griekenland) in diens geschil met Ptolemaios (Koning van Egypte etc.), werd toch door hem uit zijn functie gezet.
312 Ptolemaios (Koning van Egypte etc.) ondersteunde hem en zorgde voor de kroning in 305. Zowel Ptolemaios als Antigonos waren voormalige commandanten in het leger van Alexander de Grote. Na diens dood werd het grote wereldrijk verdeeld onder de legeraanvoerders. Zij geraakten onderling in gevecht. Een ieder wilde zo’n groot mogelijk deel van Alexanders nalatenschap. Seleukos heeft van de onderlinge strijd handig geprofiteerd. Uit de gratie bij de een, in de gratie bij de ander!
305 Koning, luidde het begin in van de Seleuken dynastie. Als geschenk kreeg hij van een Indische vorst 500 olifanten. Zij vormde een geducht onderdeel van zijn leger.
301 Versloeg Antigonos (slag bij Ipsos), verkreeg hierdoor Syrië en stichtte aan de Orontes de stad Antiochië.
281 Slag bij Kurupedion, verkreeg hierdoor heel Klein-Azië.
280 Vermoord door Ptolemaios Keraunos

Antiochos I Soter 279-262 v. Chr.

antiochos1 sotor, een van de voorouders van AntiochosZoon van Seleukos I, volgde zijn vader op. Was reeds in 293 voor Chr. mederegent. De Seleuken dynastie zou tot 64 voor Chr. aan de macht blijven. Hij geldt als de grootste stedenbouwer na Alexander de Grote.
301 Stond aan het hoofd van de ruiterij tijdens de slag bij Ipsos. Van hem gaat het verhaal dat hij zo verteerd werd door liefde voor zijn stiefmoeder dat zijn vader haar aan hem afstond. De naam van de stiefmoeder was Stratonike.
293 Mederegent
280 Troonsbestijging. Hij zag af van veroveringsplannen naar het westen. Hij sloot een verdrag met Antigonos II Gonatas. Hij huwde zijn zuster aan hem uit. Hierdoor volgde een eeuw vriendschap met Macedonië.
276 Versloeg de Galliërs of Galati die zijn rijk binnenvielen. Daar heeft hij zijn bijnaam Sotor (= redder) aan te danken.

Antiochos II Theos 261-246 v. Chr.

antiochos II theos, een van de voorouders van Antiochos.Weinig is er over hem bekend. Hij was de zoon van Antiochos I en Stratonike (!). Wel zijn er verwijzingen te vinden naar de betrekkingen met Egypte en de vriendschap met Macedonië. Hij streed in twee Syrische oorlogen (260-255). Hij won gebied terug welke zijn vader verloren had. Hij verstootte zijn echtgenote Laodike en huwde de dochter van Ptolemaios II (Koning van Egypte), Berenike. Wat weer leidde tot problemen bij de troonopvolging.

Seleukos II Kallinikos 246-225 v. Chr.

seleukos II kallinikos, een van de voorouders van Antiochos.Hij was de zoon van Antiochos II. Na diens dood ontstond er een twist over de opvolging. Seleukos II (zoon van Laodike) schijnt zijn stiefmoeder Berenike (en haar zoon) te hebben vermoord. Ptolemaios III Koning van Egypte, en broer van Berenike, verklaarde onmiddellijk de oorlog aan Seleukos. Een lange bloederige oorlog was het gevolg.
Ook op een ander front diende Seleukos II oorlog te voeren. Zijn broer, Antiochos Hierax, kwam in opstand. Heel Klein-Azië ging verloren. Ook Parthië gooide het juk van zich af.
Zijn zoon Seleukos III volgde hem op.

Seleukos III Soter 225-223 v. Chr.

seleukos III sotor, een van de voorouders van Antiochos.Zoon van Seleukos II.
Na een regeerperiode van slechts drie jaar werd hij vermoord.

 

Antiochos III de Grote 223-187 v. Chr.

Antiochos III de Grote, een van de voorouders van Antiochos.Tweede zoon van Seleukos II.
Kenmerken: koenheid, taaiheid, doodsverachting, energiek en taaiheid in het nastreven van een doel.
Kenmerken: gewetenloosheid, brutaliteit, arglist en hardheid.
Zijn oorlogen om Syrië en Palestina met Ptolemaios verliepen moeizaam. Hij veroverde Armenië. Door zijn prestaties, op militair gebied in Indië en Arabië verkreeg hij de bijnaam “de Grote”.
202 Verbond met Philippos V van Macedonië, met als doel Syrië en Palestina te veroveren.
196 Poging om Thrakië en Griekenland te veroveren. Hierdoor kwam hij in conflict met de Romeinen.
192 Verliest bij Thermopulen.
190 Verliest bij Magnesia.
188 Vrede van Apamea, hij verloor de kuststreek van Klein-Azië. Hij moest zijn vloot en zijn olifanten uitleveren. Bovendien moest hij een flinke som geld betalen.
187 Hij werd door de bevolking van Elymais (zuidelijk van de Kaspische zee) vermoord toen hij de plaatselijke Baal-tempel plunderde.

Seleukos IV Philopator 187-176 v. Chr.
seleukos IV philopator, een van de voorouders van Antiochos.Tweede zoon van Antiochos III de Grote en Laodike III. Hij trouwde met zijn zuster (!) Lodike IV. Samen kregen ze drie kinderen. Dochter Laodike V, zonen Antiochos en Demetrius Soter I.
Vanwege de vele oorlogen welke Seleukos IV voerde, verkeerde zijn regering constant in geldnood. Door plunderingen van heiligdommen probeerde hij hier een eind aan te maken. Op de terugtocht van zo’n strooptocht, de Joodse tempel in Jerusalem was het doelwit, werd hij door zijn minister Heliodorus vermoord. Deze laatste zette zichzelf voor korte tijd op de troon.

Antiochos IV Epiphanes 176-164 v. Chr.

antiochos IV epiphanes, een van de voorouders van Antiochos.Derde zoon van Antiochos III. Hij leefde sinds 183 als gijzelaar in Rome. (zie Antiochos III, vrede van Apamea)
175 Koning van Syrië.
Geestdriftige Hellenofiel. Hij wilde zelfs de Joden met geweld bekeren. Bovendien staat hij bekend als een groot urbanist. Latere familieleden (bijvoorbeeld Antiochos VII) waren in onderlinge machtsstrijd verwikkeld, of moesten zich tot het uiterste verzetten tegen Parthen die in 120 voor Christus de Oostelijke provincies (Bij de Eufraat!!) veroverden.

Demitrios I Soter 162-150 v. Chr.

demetrios I sotor, een van de voorouders van Antiochos.Zoon van Seleukos IV. Evenals zijn oom Antiochos IV werd ook Demitrios door de Romeinen in gijzeling gehouden. Na de dood van Antiochos IV, ging de troon over naar diens zoon Antiochos V. Demitrios ontsnapte echter aan zijn gijzelnemers en vermoordde in 162 voor Chr. zijn neef. Vanaf dat moment besteeg hij de troon. Hij kreeg te maken met ernstige revoltes. Zo kwam Babylon in opstond onder generaal Timarchos. Deze revolte kon Demitrios nog stoppen. Toen hij echter de opstandige Maccabeers wilde verpletteren, kregen deze steun van Koning Ptolomeos van Egypte. Onder leiding van Alexander Balas versloegen de gezamenlijke troepen Demitrios.
Demitrios liet het leven.

Demitrios II Nikator 145-125 v. Chr.

demetrios II nikator, een van de voorouders van Antiochos.Koning Ptolomeos VI van Egypte, de overwinnaar van Demitrios I , gaf aan diens zoon zijn dochter Kleopatra ten huwelijk.
Demitrios II werd tijdens een veldtocht tegen de Parthen gevangen genomen. Hij verbleef diverse jaren in gevangenschap.
Ondertussen had Tryphon, die nog onder Alexander Balas (zie Demitrios I) had gediend , diens zoon op de troon gezet. Antiochos Dionysius was nog slechts een kwajongen. Een paar jaar later was hij overbodig geworden en vermoordde Tryphon hem. De troon kwam nu hem toe. Demitrios II veroverde in 128 voor Chr. de troon terug. Slechts een paar jaar heeft hij nog geregeerd. Hij kwam om in een oorlog met Egypte.

Prinses Kleopatra Thea, gehuwd met Demitrios II

kleopatra thea, een van de voorouders van Antiochos.Haar vader, Ptolomeos VI gaf haar ten huwelijk aan Demitrios II. Dit ondanks het feit dat ze al gehuwd was met Alexander Balas. De man die Demitrios I versloeg.

Antiochos VIII Grypos 125-96 v. Chr.

antiochos VIII grypos, een van de voorouders van Antiochos.Zoon van Demitrios II en Kleopatra Thea.
Grootvader van Antiochos I van Kommagene en vader van Prinses Laodike (moeder van Antiochos I). Hij geldt als de laatste onder de Seleukische vorsten die daadwerkelijk nog macht heeft bezeten.

 Prinses Tryphaina, gehuwd met Antiochos VIII

Geen afbeelding.
In 124 v. Chr. trouwde ze met Antiochos VIII. Tryphaina was een Egyptische prinses. Ze kreeg 6 kinderen.

De bekendste voor ons onder hen was, Laodike Thea Philadelphos. Zij zou later de echtgenote van Mithradates I worden. Uit dit huwelijk werd Antiochos I, de man die het monument op Nemrud liet bouwen, geboren.
Haar andere kinderen waren:
Seleukos VI. Epiphanes Nikator (geb. 120; † 95), Seleukische koning 96-95
Demetrios III. Theos Philopator (geb. 115; † 88), Seleukische koning 95-88
Antiochos XI. Epiphanes Philadelphos (geb. 115 of 113; † 92), Seleukische koning 95-92
Philipp I. Philadelphos (geb. 115 of 113; † 83), Tweelingsbroer van Antiochos XI., Seleukische koning 95-83
Antiochos XII. Dionysos (geb. 114; † 84), Seleukische koning 87-84

Tryphaina kwam, zoals zovelen in die tijd, op een gruwelijke wijze aan haar einde. De halfbroer van haar man, Antiochos IX` keerde uit ballingschap terug. Gelijk startte hij een burgeroorlog om zo te proberen de troon te bemachtigen. Antiochos VIII was hierover zo verbolgen dat hij Kleopatra, vrouw van Antiochos IX liet vermoorden. Een andere lezing bericht dat het niet Antiochos VIII was die de moord op Kleopatra beval, maar dat het Tryphaina zelf was die de opdracht gaf. De beide vrouwen waren zusters(!).
Nadat de legers van Antiochos IX de overwinning behaald hadden en Tryphaina gevangen genomen was, liet de overwinnaar op zijn beurt prinses Tryphaina doden (111 v. Chr.). Haar kinderen ontkwamen aan afslachting.
Jja ……

Prinses Laodike Thea Philadelphos, gehuwd met Mithridates I

Geen afbeelding.
Dochter van Antiochos VIII en prinses Tryphaina, ze werd ergens tussen 122 en 115 v. Chr. geboren. Nadere gegevens over de precieze geboortedatum van Laodike ontbreken. Ze trouwde met Mithradates I Kallinikos, wederom is het jaartal niet bekend. Niet uit liefde, maar ter bekrachtiging van een vredesverdrag tussen Syrië en Kommagene. Ze beviel van een zoon (mogelijkerwijs op 14 jarige leeftijd in het jaar 109 v. Chr.), Antiochos I, de latere koning van Kommagene. Antiochos werd vernoemd naar de vader van zijn moeder.
Ook omtrent haar sterfdatum tast ik in het duister, het lijkt wel alsof ze stilletjes van de aardbodem is verdwenen. Noch Mithradates, haar man, noch haar zoon Antiochos, heeft voor zover ik weet een monument of graf ter nagedachtenis aan haar nagelaten. Dit is des te vreemder omdat dit voor andere leden van de koninklijke familie van Kommagene niet ontbreekt. Voor zijn vader Mithradates I liet Antiochos zelfs een hierothesion bouwen. “De moederlievende”, zoals hij zichzelf noemt, zou zijn moeder “vergeten” hebben?  Ik betwijfel het!

Prinses Isias Philostorgos, gehuwd met Antiochos I Theos

Geen afbeelding.
Isias Philostorgos was prinses van Cappadocia. Ze was half Grieks en half Perzisch. Haar ouders zijn koning Ariobarzanes van Cappadicia en Athenais Philostorgos I. Ze trouwde met Antiochos I Theos van Kommagene (datum onbekend). Ze kreeg 5 kinderen, waaronder een dochter (wiens naam niet bekend is) die met Artavasdes I, koning van Antropatene, trouwde. Hun dochter, Lotapa, huwde met Mithradates III, zoon en opvolger van Mithradates II als koning van Kommagene.

De andere kinderen van Isias zijn:
· Mithradates II, in 38 v. Chr. opvolger van Antiochos op de troon van Kommagene
· Antiochos II
· Laodike
· Antiochis

Isias sterft rondom het jaar 30 v. Chr.. Nader is haar sterfdatum niet bekend. In ieder geval is koning Antiochos dan al (vermoedelijk) begraven op Nemrud. Voor zijn moeder bouwde Mithradates II het grafmonument van Karakus, zoals het tegenwoordig heet. Ook Laodike en zijn andere zuster Antiochis, met haar dochter Aka, vinden in de hierothesion hun laatste rustplaats. We weten dit omdat Mithradates II in Griekse inscripties daarover bericht. Hun graf is echter nooit gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar daadwerkelijk liggen, of dat het een plek ter nagedachtenis aan hen is. In ieder geval wordt de onbekende, derde zuster van Mithradates II, niet genoemd. Over haar blijven we in het duister tasten.

Antiochos I Theos 86-38 v. Chr.

De hele website draait om de koning. Ik verwijs u naar het speciale artikel over Antiochos, te vinden via de navigatiebalk.

Perzische voorouders

 Darius I, Koning der Koningen 522-485 v. Chr.

darius I, een van de voorouders van Antiochos.Zeven mannen maakten aanspraak op de vacante troon van Perzië. Een van hen was Darius. Er gaan fantastische verhalen de ronde over hoe hij uiteindelijk het koningschap verwierf. Ik laat Herodotos, in mijn eigen woorden, tot u spreken. “Wiens paard morgen het eerst hinnikt als wij bij zonsopgang te paard gestegen zijn, zal het koningschap krijgen.” Met die woorden had Darius zijn stalknecht ingelicht. De stalknecht vond het een gemakkelijk te beïnvloeden opdracht. Hij nam de favoriete merrie van de hengst van Darius mee naar een plek waar de volgende dag de rit langs zou leiden. Hij bond haar vast aan een paal. Vervolgens ging hij de hengst halen. Hij liet de beesten paren. Toen de volgende ochtend het gezelschap was opgestegen, herkende de hengst de route. In vol galop ging hij er vandoor en hinnikte bij de plek waar de merrie had gestaan. De zes mededingers naar de kroon, knielden voor de voeten van hun koning.”
Darius had in de eerste jaren van zijn regering voornamelijk te maken met opstanden binnen het rijk. Hij maakte er korte metten mee. Tevens was hij in staat om grote gebieden aan het rijk toe te voegen.
Darius is de geschiedenis ingegaan als een groot organisator. Zowel op bestuurlijk gebied als in het organiseren van veldtochten.
In 513 voor Chr. trok hij over de Bosporus. Zijn doel was Griekenland te veroveren. Verder dan Thrakië en Makedonië kwam hij niet. Darius trok zich terug in Sardes en verhoogde zijn druk op de Griekse steden in Klein-Azië. Uiteindelijk kwamen deze steden tegen de Perzen in opstand. Enkele Griekse steden, waaronder Athene, stuurden hulptroepen naar hun Ionische broeders. Zij slaagden erin om Sardes in te nemen. Van een overwinning was echter nauwelijks sprake. Darius slaagde er uiteindelijk in het invasieleger te vernietigen. Daarna waren de Ionische steden in Klein-Azië aan de beurt. Milete werd door Darius ingenomen. Daarmee was het verzet gebroken.
Vanaf dat moment richtte Darius zich weer op het Griekse vasteland. Gedurende een aantal jaren werd er hevig gevochten. Zowel ter land als ter zee. Aanvankelijk leek Darius aan de winnende hand. Tenslotte werd hij in 490 bij Marathon door een Grieks leger verslagen en keerden de Perzen huiswaarts.
Darius stierf terwijl hij bezig was een veldtocht te organiseren tegen Egypte. Aan een regeerperiode van 36 jaar kwam een einde.

Xerxes I 485-465 v. Chr.

 xerxes I, een van de voorouders van Antiochos.Het schijnt oorspronkelijk niet de bedoeling te zijn geweest dat Xerxes zijn vader opvolgde. In eerste instantie had Darius de voorkeur gegeven aan zijn oudste zoon Artobazanes. Geboren uit zijn huwelijk met de dochter van zijn speerdrager. Uit een later huwelijk met Atossa, dochter van Cyrus II, waren nog eens vier kinderen geboren. Xerxes was van hen de oudste.
Volgens Perzisch gebruik kon een koning pas op veldtocht gaan als hij een opvolger had aangewezen. Volgens de bekendste geschiedschrijver in de oudheid, Herodotos, kreeg Xerxes raad van een Griekse overloper. Deze fluisterde Xerxes in dat hij de rechtmatige troonopvolger was. Artobazanes was geboren in een tijd dat Darius nog geen koning was. De moeder van Artobazanes was bovendien van zeer eenvoudige komaf. Xerxes echter, was geboren toen Darius koning was. Bovendien was zijn moeder, de dochter van de man die de Perzen hun vrijheid gegeven had.
Darius zwichtte voor de argumenten van Xerxes en benoemde hem, volgens Herodotos, tot zijn opvolger. Zoals Xerxes het zelf in een inscriptie uitdrukte: ”Darius, mijn vader, maakte mij, na zichzelf de grootste.”
Op dezelfde inscriptie in Persepolis staat te lezen dat Xerxes I regeerde over 32 naties.
In de oorlog tegen Griekenland was hij aanvankelijk succesvol. Hij plunderde zelfs de Akropolis in Athene. Later in de oorlog keerden echter de kansen en werd de vloot verslagen bij Salamis (480 v. C.) en het leger een jaar later bij Plataea. Overladen met schande keerde Xerxes terug, een deel van zijn leger achterlatend.
In 465 voor Chr. werd hij door Artabanus vermoord. Aanleiding vormde een schandaal omtrent een buitenechtelijke relatie van Xerxes.

Artaxerxes I Longimanus 464-424 v. Chr.

 artaxerxes I , een van de voorouders van Antiochos.Xerxes I werd door zijn zoon Artaxerxes opgevolgd. Zijn bijnaam dankte hij aan het feit dat zijn rechterhand langer was dan zijn linker.
Nog steeds was er de oorlog met Griekenland. Artaxerxes slaagde erin hieraan een einde te maken. In 449 voor Chr. werd er een vredesverdrag getekend. De Perzen gaven de westkust (Klein-Azië) aan de Grieken. Deze op hun beurt lieten hun claim op Cyprus varen. Bovendien maakten ze geen aanspraak meer op het Egyptische Rijk.
Artaxerxes heeft zijn vader gewroken. Hij slachtte diens moordenaar Artabanus af. Wreedheden zijn uit de regeerperiode van Artaxerxes eigenlijk niet zo bekend. Hij was een van de barmhartigste vorsten, geliefd bij het volk.

Zijn fantastisch rotsgraf kan heden ten dage in Naqsh-i-Rustam bezocht worden. Het is vlak naast die van zijn grootvader gelegen.
Overigens stierven Artaxerxes en zijn gemalin op dezelfde dag. Ergens eind 424 of begin 423 voor Chr.

Darius II Ochos 423-405 v. Chr.

darius II ochos, een van de voorouders van Antiochos.Slechts 45 dagen heeft de jonge troonopvolger Xerxes II geregeerd. Hij werd vermoord voordat hij zich een plaats in de geschiedenis kon verwerven.
Hij werd door zijn moordenaar opgevolgd. Sogdianus was een zoon van Artaxerxes I en Alogune, een Babylonische concubine. Maar ook hem was niet een lang leven beschoren. Zijn halfbroer stootte hem van de troon. Deze Ochos was wederom een zoon van Artaxerxes I. Alleen was zijn moeder een andere concubine, namelijk Cosmartidene.
In februari 423 besteeg hij de troon als Darius II. Zijn regering wordt gekenmerkt door opstanden binnen het rijk. Bovendien vonden er opstanden plaats in Medina en Egypte.
Darius II was gehuwd met zijn eigen zuster Parysatis.

Artaxerxes II Memnon 404-359 v. Chr.

artaxerxes II memnon, een van de voorouders van Antiochos.Artaxerxes II was de oudste zoon van Darius II.
Dank zij een aan het hof werkende Griekse geneesheer weten we vrij veel over de interne gebeurtenissen in het rijk. Ctesias schreef het boek Persica, de geschiedenis van Assyrië en Persia. Het is een aaneenschakeling van opstanden en revoltes waar Artaxerxes II mee te maken kreeg. Bovendien probeerde weer een andere broer hem van de troon te stoten.
Tevergeefs. Van de Grieken kreeg Artaxerxes II de bijnaam Memnon, hetgeen “voorzichtige” betekent. Gezien het bovenstaande, zeer begrijpelijk.

Orontes I (Aroandes) 401 v. Chr.

orontes I, een van de voorouders van Antiochos.Antiochos I van Kommagene zorgde ervoor dat iedereen besefte dat hij verwant was met de ‘Koning der Koningen’ Darius I, door het huwelijk van zijn voorvader Orontes met prinses Rhodogune. De vader van prinses Rhodogune was de Perzische koning Artaxerxes II. Hij versloeg in 401 voor Chr. zijn jongere broer die hem van de troon trachtte te stoten. Uit dankbaarheid voor de hulp van zijn legeraanvoerder Orontes, gaf hij hem zijn dochter ten huwelijk. Een cruciale  link in de genealogie van Antiochos I. Orontes werd geboren in 425 v. Chr. en stierf in het jaar 382 v. Chr.
Orontes is een Griekse verbastering van het Perzische woord “Auruand”, wat “grote krijger” betekent.

Prinses Rhodogune, gehuwd met Orontes.

Dochter van Artaxerxes II. Geboren in 420 v. Chr. Haar sterfdatum is onbekend. Gehuwd in het jaar 401 met Orontes I (Aroandes) In 400 werd haar zoon Orontes II geboren. Misschien had Antiochos het volgende voorvader reliëf aan hem toebedacht.

Naam onbekend

Er zijn geen aanwijzingen gevonden op deze stele om definitief een naam toe te wijzen aan een voorouder.

Naam onbekend

Er zijn geen aanwijzingen gevonden op deze stele om definitief een naam toe te wijzen aan een voorouder.

Samos I 250 v. Chr.

Veel is over deze koning van Armenië niet bekend. Vermoedelijk in 305 v. Chr. geboren. Hij regeerde tussen 260 en 243 v. Chr. Het laatste jaar van zijn regering was tevens zijn sterfjaar. Zoon van koning Aroandes III, de naam van zijn moeder is niet overgeleverd. In een aantal bronnen wordt Samos genoemd als stichter van Samosata. Hij benoemde deze plaats als hoofdstad van zijn rijk.

Arsames 230 v. Chr.

Geboren in 270 en gestorven in 228 v. Chr. Zoon van Samos I. Volledige naam Arsames I Artavazanes. Vader van twee zonen Xerxes I (gestorven in 212 v Chr.) en Orontes IV. Deze laatste zoon zou hem opvolgen. Mogelijk heeft Antiochos hem op het volgende voorvader reliëf afgebeeld. Orontes IV is namelijk de vader van Ptolemaios, de daaropvolgende in de voorvaderengalerij. In een Griekse inscriptie, boven de ingang van een lange tunnel, naast het beroemde handshakereliëf in Arsameia aan de Nymphaios, roemt Antiochos zijn voorouder als stichter van deze stad. In Arsameia aan de Euphrates bevindt zich een identieke vermelding. Ook van deze stad is Arsames, volgens Antiochos, de stichter.

Naam onbekend 223-187 v. Chr.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden op deze stele om definitief een naam toe te wijzen aan een voorouder.

Ptolemaios 163-130 v. Chr.

Zoon van Orodontes IV. Werd vermoedelijk in 201 v. Chr. geboren. In 165 werd zijn zoon en latere opvolger Samos II geboren.
Ptolemaios, satraap van Kommagene, bevrijdde het land van het gezag der Seluciden. Ptolemaios maakte van Kommagene een zelfstandig koninkrijk met zichzelf als koning. Merkwaardig genoeg heeft Antiochos voor deze belangrijke voorvader slechts een stele gereserveerd op de Nemrud. Typisch, want Ptolemaios is de grondlegger van het koninkrijk. Geen inscriptie herinnert aan de man, terwijl Arsames en Samos II uitgebreid geëerd worden door Antiochos.
Ptolemaios sterft in 130 v. Chr.

Samos II 130-109 v. Chr.

Samos II, een van de voorouders van Antiochos.Geboren in 165 v. Chr. als zoon van Ptolemaios. Het is niet bekend wie zijn moeder was. Voor Samos heeft Antiochos een hierothesion gebouwd in Arsameia aan de Euphrates. In een daar aanwezige, Griekse inscriptie, eert Antiochos zijn grootvader. Bovendien heeft hij een levensgrote afbeelding van Samos laten uithakken in de rots. Van verre lijkt de voormalige koning de bezoekers te begroeten. Gerger Kalesi, het kasteel van Gerger, zoals de plaatselijke bevolking haar tegenwoordig noemt, is slechts met moeite te bezoeken. De archeologisch niet-onderzocht plek ligt bovenop een bergrug en is slechts via een geitenpaadje, langs steile afgronden te bezoeken. Of Samos daadwerkelijk hier begraven ligt blijft voorlopig een vraagteken.

Mithridates I Kallinikos 109-86 v. Chr.

Mithridates I Kallinikos 109-86 v. Chr., vader van Antiochos. Zoals veel andere koninkrijken in Klein-Azië, was Kommagene een smeltkroes van volkeren uit oost en west. Ze hadden een verschillende culturele achtergrond, andere gewoonten en spraken verschillende talen. Zij voelden zich beslist niet één verenigd volk. Familie- en bloedbanden waren belangrijker dan tot het volk van Kommagene te behoren. Koning Mithradates deed veel om hierin verandering te brengen. Hij organiseerde bijvoorbeeld in Kommagene elk jaar spelen ter ere van de voorouders. Deze spelen konden vergeleken worden met de Olympische Spelen van de Grieken.
In zijn jonge jaren was koning Mithradates zelf een van de deelnemers, waardoor hij zeer populair werd bij het volk. Door zijn vaardigheden behaalde hij vele overwinningen. Voor zijn sportieve prestaties ontving hij de ere-titel “Kallinikos”. Letterlijk betekent dit ‘Hij die overwint in schoonheid”.
Mithradates trouwde een Seleuciden prinses genaamd Laodike. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren, Antiochos. Vernoemd na de vader van moeder Laodike.
Diezelfde Antiochos bouwde ter ere van zijn vader een Hierothesion (heilige begraafplaats) in Arsameia aan de Nymphaios. Heden tendage is van het eens zo imposante monument weinig meer te zien. Dankzij archeologische opgravingen was Wolfam Hoepfner in staat een reconstructie te maken.
Of Mithradates I Kallinikos daadwerkelijk daar begraven lag, kon niet met zekerheid vastgesteld worden. Mogelijkerwijs is hij (her)begraven in een tombe op de Nemrud Dag.

 

 

trefwoord:
voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders, voorouders,

Laat u inspireren door mijn verhalen uit het verleden!